Ochrana osobných údajov v zdravotníckom zariadení Funaction Fyzioterapia, s.r.o. v súlade s GDPR podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“.

Pre naše zdravotnícke zariadenie Funaction Fyzioterapia, s.r.o. (ďalej Prevádzkovateľ) je veľmi dôležité, aby bolo zabezpečené riadne spracúvanie osobných údajov jej pacientov a klientov a aby bola zabezpečená ich riadna ochrana. Z toho dôvodu by sme Vás radi informovali o tom, za akým účelom a z akých dôvodov spracúvame Vaše osobné údaje a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

Základné informácie

Prevádzkovateľ:
Funaction Fyzioterapia, s.r.o.
Zriadená: Rozhodnutím VUC Žilina, 2018
Adresa: Jána Milca 3775/64, Žilina
Zastúpená: PhDr. Lenka Jatiová
IČO: 51 905 647

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

PhDr. Lenka Jatiová 

info@fyzioterapiafunaction.sk

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Internetová stránka: www.dataprotection.gov.sk

Účel a právny základ spracúvania: Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami (pacientmi, klientmi) a ich spracúvanie je nevyhnutné za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Osobné údaje a údaje týkajúce sa zdravia sa spracúvajú  podľa :
Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákona č. 18/2018 Z.z.),
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
Zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona č. 576/2004 Z.z.),
Zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ,
Zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákona NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
Zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákona NR SR č. 153/2013 o národnom zdravotníckom systéme a
Zákona NR SR č. 395/2002 o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Dotknuté osoby sú najmä pacient, klient, zamestnanec, zákonný zástupca a splnomocnenec pacienta, resp. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Uchovávanie osobných údajov zdravotníckym zariadením:

Prevádzkovateľ bude uchovávať spracúvané osobné údaje týkajúce sa zdravia v zmysle §22 zákona č. 576/2004 Z.z. 20 rokov po smrti dotknutej osoby, ostatnú dokumentáciu, 20 rokov od poskytnutia poslednej zdravotnej starostlivosti a v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Ostatné lehoty na uchovávanie osobných údajov sú vymedzené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach pre jednotlivé informačné systémy. Po uplynutí zákonnej lehoty sú údaje určené na likvidáciu a skartáciu.
Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba v spojitosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti voči Poskytovateľovi má právo:
1) Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobných údajom
2) Právo na opravu
3) Právo na výmaz, byť zabudnutý, jej osobných údajov v prípade, že tieto údaje už nie sú potrebné a nepodliehajú iným zákonným požiadavkám
4) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
5) Právo na prenos osobných údajov
6) Právo namietať
7) Právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
8) Právo súhlas odvolať
9) Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR
Dotknutá osoba môže svoje právo uplatniť písomne na adrese sídla Poskytovateľa alebo na elektronickej adrese zodpovednej osoby info@fyzioterapiafunaction.sk

Povinnosti dotknutej osoby:

Dotknutej osobe v spojitosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vznikajú povinnosti voči Poskytovateľovi:
Poskytnúť pravdivé osobné údaje nevyhnutné na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu:   meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy.
Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z.z nevyžaduje. Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu danom týmto zákonom môže mať za následok neposkytnutie zdravotnej starostlivosti okrem akútnych stavov.

Odvolanie súhlasu:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a je jednoznačným prejavom vôle a je vydaný za konkrétnym účelom. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V prípadoch uvedených v zákone č. 576/2004 Z.z. sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje a nie je možne ho odvolať.
Týmto Vám Prevádzkovateľ ako dotknutej osobe poskytol informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach a povinnostiach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť, dopĺňať či aktualizovať túto informáciu pre dotknuté osoby.
V Žiline 01.03.2019