Celostný prístup v terapii  jaziev

(bude prebiehať v 2023, viac informácií už čoskoro)

(z pohľadu Integračnej fyzioterapie)

Lektori: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., Mgr. Michaela Scholasterová, Jaroslav Suchan – lektor tapingu

Dátum: 

Miesto konania: Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Jána Milca 3775/64, Žilina, 010 01

Počet kreditov udelených SKF 19 (IČ 125/2022)

Určené pre: fyzioterapeutov, lekárov a ďalších zdravotníkov

Rozsah: 20 hodín

Cena: 300 Eur/osoba , cena zahŕňa občerstvenie počas kurzu 

Stravu a ubytovanie si hradí účastník individuálne

Odborné pripomienky: michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz 

Organizačné pokyny: info@fyzioterapiafunaction.sk 

Tel: +421 907 512 390

Anotácia:

Inovatívny teoreticko-praktický kurz si kladie za cieľ zoznámiť svojich účastníkov s vybranými funkčnými prístupmi v terapii jaziev z pohľadu „Integračnej fyzioterapie“. Na podklade súčasných poznatkov z oblasti neurovedy a biomechaniky je podané vysvetlenie podstaty vzniku aktívnej jazvy a zároveň sú poskytnuté informácie o nezdravých adaptačných mechanizmoch biosystému človeka vyvolaných patologickou aferenciou z oblasti, kde se aktívna jazva manifestovala (vrátane psychosomatickej väzby). V priebehu seminára sú vysvetlené pojmy interocepcia, aktivita/pasivita jazvy alebo opätovná aktivácia starej jazvy. Praktická časť kurzu ponúka rôzne pohľady na jazvu ako v rámci diagnostiky, tak aj pri stanovení terapeutického plánu (pohľad času, lokality, hĺbky, iradiácie/stagnácie).

Cieľom kurzu je ukázať možnosti vyšetrenia a terapie jazvy fyzioterapeutom s využitím dostupných a legislatívne použiteľných techník, ktoré fyzioterapeut môže vo svojej praxi bezpečne aplikovať. Sú to napríklad techniky: ošetrenie mäkkých tkanív, manuálna lymfodrenáž, nácvik lymfatického dýchania, špecifický taping, aplikácia komplexných pohybov s cieľom integrácie časti tela s jazvou späť do fyziologických pohybových programov, autogénny tréning, špecifická audio-frekvenčná terapia. Informatívne sú spomenuté i vybrané prostriedky fyzikálnej terapie (napr. lokálna kryoterapia, vysokovýkonný laser).

Lektorský tím si kladie za cieľ upozorniť na nutnosť individuálneho, celostného prístupu k danému pacientovi a jeho jazve a zdôrazňuje skutočnosť, že jazva je aktívne neuroreceptívne tkanivo. Jej nezdravá aferentná signalizácia nezasahuje len fyzické telo a je teda veľmi efektívne realizovať jej liečbu v rámci multiodborovej spolupráce. Napríklad aj kolega so zameraním na neuropsychiatriu alebo výživový poradca má v celostnom prístupe svoje miesto.

Liečebné metódy zvolené pre tento kurz majú za úlohu ukázať fyzioterapeutom smer a možnosti ich pôsobenia v rámci liečby jaziev.

Garant kurzu: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

Priekopníčka Integračnej fyzioterapie, fyzioterapeutka a pedagóg

PhDr. Michaela Prokešová, PhD., fyzioterapeutka, klinická špecialistka na problematiku porúch panvového dna, funkčných porúch pohybového systému, jaziev a opuchov, špecialistka na problematiku cievnej mozgovej príhody z pohľadu rehabilitácie, pedagóg pregraduálnej a postgraduálnej prípravy fyzioterapeutov.

Vyštudovala v roku 1998 fyzioterapiu na FTVS UK Praha,  študijný odbor Funkčné poruchy pohybového systému. Vo svojej výskumnej činnosti sa okrem iného rozsiahle venovala problematike porúch panvového dna, ženskej a mužskej neplodnosti funkčnej etiológie, diagnostike a terapii funkčných porúch pohybového systému, terapii jaziev a opuchov. Organizuje a vedie kurzy Celostný prístup v terapii panvového dna, kurz Celostný prístup v terapii jaziev a kurz PNF (Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia). 

 Prihlásenie na kurz


Program:

Harmonogram kurzu je predbežný, garant kurzu si vyhradzuje právo upraviť ho podľa aktuálnych podmienok, napr. únava študentov, vhodnosť výmeny praktickej časti za teoretickú a pod. 

DEŇ 1

08:30-09:00 Prezencia účastníkov

09:00-18:00 Teoreticko-praktická časť

09:00-10:45 

Zahájenie kurzu – zoznámenie s cieľom a náplňou kurzu

Jazva – pohľad času, lokality, hĺbky, iradiácie/stagnácie (diagnostika a stanovenie

terapeutického plánu)

Poruchy interocepcie a senzomotorických funkcií z pohľadu integračnej fyzioterapie

Diskusia

10:45-11:00 Prestávka

11:00-12:45 

Neurologické vyšetrenie vo vzťahu k detekcií aktívnej jazvy

Viscero-vertebrálne a vertebro-viscerálne vzťahy v spojitosti s aktívnou jazvou

Základné typy funkčne podmieneného svalového hypertonusu

Diskusia

12:45-13:45 Obed

13:45-14:45

Využitie tapingu k ošetreniu jaziev – prednáška

Diskusia

14:45-15:00 Prestávka

15:00-17:00

Využitie lymfotapingu – prax

Využitie crosstapingu – prax

Diskusia

17:00-17:15 Prestávka

17:15-18:00

Kazuistika 1 

Diskusia

DEŇ 2

9:00-18:00 Teoreticko-praktická časť kurzu

9:00-11:00

Význam vyšetrenia a terapie cirkulácie krvi a lymfy v súvislosti s prítomnosťou aktívnej jazvy

Vyšetrenie a ošetrenie jazvy z pohľadu Manuálnej medicíny 

Prezentácia „gracilis syndrom“

M-MLD (myofasciálna-manuálna lymfatická drenáž) podľa Loskotovej

Diskusia

11:00-11:15 Prestávka

11:15-12:30

Lymfatické dýchanie

Diskusia

12:30-13:30 Obed

13:30-14:30

Liečba aktívnej jazvy na metafyzickej úrovni

Interocepcia a psychosomatická väzba jazvy

Techniky pracujúce s autosugesciou (Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, autogénny tréning) 

Audio-frekvenčná terapia

Kazuistika 2

Diskusia

14:30-14:45 Prestávka

14:45-16:45 

Pacient – demonštrácia ošetrenia jazvy na reálnom pacientovi

Diskusia

16:45-17:00 Prestávka

17:00-18:00

Ukážka aplikácie suchej ihly do aktivneho bodu v jazve/do trigger pointu

Diskusia

DEŇ 3

9:00-14:00 Teoreticko-praktická časť kurzu

9:00-11:00

Porucha posturálnej kontroly vo vzťahu k manifestácii aktívnej jazvy 

Prezentácia „Aktívna jazva po cisárskom reze“

Sekundárna funkčná skolióza a aktívna jazva či pooperačná adhézia

Využitie PNF v liečbe porúch posturálnej kontroly – „Mat activities“

Diskusia

11:00-11:15 Prestávka

11:15-12:45

Využitie lokálnej kryoterapie a vysokovýkonného laseru v terapií jaziev

Vyšetrenie a ošetrenie jazvy z pohľadu Informačných technológií

Zber a interpretácia informácií v biosystéme pohybového aparátu

Terapia farbami

Slobodný vedomý tanec

Diskusia

12:45-13:00 Prestávka

13:00-14:00 

Celostný prístup v terapii jaziev – zhrnutie

Ukončenie kurzu

Doplňujúce informácie

Časový plán kurzu je založený na predpoklade, že účastníci kurzu disponujú znalosťami anatómie a fyziológie mäkkých tkanív, lymfatického systému, obehovej sústavy, základného neurologického vyšetrenia a základov vyšetrenia a terapie mäkkých tkanív pohybového systému aspoň v rozsahu pregraduálneho štúdia fyzioterapie. Vzhľadom k časovým možnostiam nie je možné venovať pozornosť výkladu týchto základov.

Odporúčané publikácie: články garanta kurzu z časopise „Umění fyzioterapie“ č. 3, 5, 11 a 12, výukové videá so zameraním na fyzikálne neurologické vyšetrenie vypracované garantom kurzu:

https://www.youtube.com/watch?v=EXdag4wxmuA, https://www.youtube.com/watch?v=xxt5f8mqI54 

Na kurz si so sebou prineste: pohodlné oblečenie, prezúvky, písacie potreby, blok, nožnice na taping

Na mieste je možné zakúpiť kineziotape aj crosstape

V cene kurzu je: kineziotape, crosstape, suchá ihla s aplikátorom, občerstvenie počas kurzu

Prihlásenie na kurz

Bližšie informácie o integračnej fyzioterapii:
https://www.integracnifyzioterap

Navštívte nás
Zavolajte nám
Napíšte nám
Jána Milca 3775/64
010 01 Žilina
 
Tel. kontakt:
+ 421 907 512 390
info@fyzioterapiafunaction.sk
www.fyzioterapiafunaction.sk