Celostný prístup v terapii  panvového dna

(z pohľadu Integračnej fyzioterapie) 

Lektori: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., Mgr. Michaela Scholasterová

Dátum: 08.03.2024 – 10.03.2024

Miesto konania: Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Jána Milca 3775/64, Žilina, 010 01

Počet kreditov: upresníme , bude požiadané

Určené pre: fyzioterapeutov, lekárov a ďalších zdravotníkov, ktorí už majú predchádzajúce skúsenosti s ochoreniami manifestujúcimi sa v oblasti panvového dna

Rozsah: 20 hodín

Cena: 340 €/osoba , cena zahŕňa občerstvenie počas kurzu 

Stravu a ubytovanie si hradí účastník individuálne

Odborné pripomienky: michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz 

Organizačné pokyny: info@fyzioterapiafunaction.sk 

Tel: +421 907 512 390

Anotácia: 

Cieľom kurzu je zoznámenie medicínskych odborníkov s aktuálnymi trendmi v diagnostike a konzervatívnej liečbe dysfunkcie panvového dna z pohľadu fyzioterapeutav priamej nadväznosti na súčasné znalosti v neurovedách. Náplň kurzu poskytuje vodítko na stanovenie liečebného plánu pre pacientov oboch pohlaví. V kurze je vítaná prítomnosť dvojice fyzioterapeut – lekár, ktorí sú z jedného pracoviska. Vďaka tejto „väzbe“ v priebehu kurzu často dochádza k nadviazaniu efektívnej medziodborovej komunikácie v prospech pacientov trpiacich poruchou panvového dna rôznej etiológie.

Teoreticko-praktický kurz prináša súčasné poznatky  neurovedy s interpretáciou informácií v zmysle využiteľnosti rôznych fyzioterapeutických konceptov, metód a postupov na poli medicínskych odborov akými sú napr.: rehabilitačná a fyzikálna medicína, chirurgia, gastroenterológia, onkológia, urológia, urogynekológia, traumatológia, ortopédia, psychosomatická a reprodukčná medicína.

Teoretická časť zahŕňa informácie o najčastejších diagnózach, s ktorými sa fyzioterapeut môže stretnúť pri riešení problematiky panvového dna (napr. inkontinencia, neplodnosť, sexuálne problémy, panvové bolesti, lymfedém). V praktickej časti sa účastníci kurzu zoznámia so špecifickým nálezom klinického vyšetrenia pri dysfunkcii panvového dna a vybranými terapeutickými konceptmi/metódami vhodnými na liečbu zmieňovanej problematiky. Voľba liečebných konceptov/metód pre tento kurz si kladie za úlohu, na podklade vysvetlenia ich neurofyziologickej podstaty, ukázať terapeutom a lekárom smer a možnosti ich pôsobenia pri liečbe PD.

Lektorka kurzu sa riadi heslom docenta Véleho. „Terapeut ani lékař  nemá být v zajetí jedné metódy a měl by umět poskytnout tzv. personifikovanou medicínu.“

Lektor/Odborný garant: 

PhDr. Michaela Prokešová, PhD., fyzioterapeutka, klinická špecialistka na problematiku porúch panvového dna, funkčných porúch pohybového systému, jaziev a opuchov, špecialistka na problematiku cievnej mozgovej príhody z pohľadu rehabilitácie, pedagóg.

Vyštudovala v roku 1998 fyzioterapiu na FTVS UK Praha,  študijný odbor Funkčné poruchy pohybového systému. Vo svojej výskumnej činnosti sa okrem iného rozsiahle venovala problematike porúch panvového dna, ženskej a mužskej neplodnosti funkčnej etiológie, diagnostike a terapii funkčných porúch pohybového systému. Absolvovala kurz Liečby funkčnej ženskej sterility podľa Mojžíšovej a od tej doby sa zaoberá problematikou funkčných porúch motoriky viazaných na poruchy funkcie urogynekologického systému, ktorú v danom kurze momentálne aj aktívne prednáša.

Tiež vo svojej práci využíva poznatky z kurzov PNF, ktorého je aj odbornou garantkou.  Pravidelne  sa zúčastňuje na konferenciách usporiadaných Českou urogynekologickou spoločnosťou a vyučuje kurzy v CKP Sámova a tiež ako externý pedagóg na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva odbor fyzioterapia.

Prihlásenie na kurz: Celostný prístup v terapii panvového dna

 

Program:

DEŇ 1

8:30 – 9:00    Prezentácia účastníkov/ registrácia
9:00 – 18:00  Teoreticko praktická časť kurzu

9:00 – 11:000   Zahájenie kurzu.

Základné funkcie svalov panvového dna (PD). Základné neurologické vyšetrenie vo vzťahu k dysfunkci PD (teória  i prax).

Diskusia

11:00-11:15 Prestávka
11:15-13:15

Základné typy funkčne podmieneného svalového hypertonusu (SHT) – diagnostika a terapia.

Svaly PD vo vzťahu k limbickému systému (SHT1-Schultzov autogénny tréning, Progresívna svalová relaxácia podľa Jacobsona, využitie poznatkov neurovedy v stimulácii CNS, meditácia).

Diskusia

13:15-14:15 Obed
14:15 – 16:15

Vyšetrenie pohybového aparátu vo vzťahu k dysfunkcii PD (SHT2,3,4,5)

Diskusia

16:15-16:30 Prestávka
16:30-18:00 

Descensus a prolaps panvových orgánov. Inkontinencia moču. Psychogénne poruchy mikcie. Svaly PD a defekácia. Využitie popôrodného/ rektálneho vankúša. Využitie tehotenského vankúša a aniballu.
Diskusia

DEŇ 2

9:00 – 18:00 Teoreticko praktická časť kurzu

9:00 – 13:00

Podstata vyšetrenia a ošetrenia PD podľa Mojžíšovej. Praktické skúsenosti pri vyšetrení a terapii svalov PD per rectum vs per vaginam. Využitie metódy Mojžíšovej v liečbe dysfunkcie PD( informatívne).
Diskusia

13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 16:00

Význam enterického neuronálneho systému (ENS) v biosystéme človeka. Viscero-vertebrálne a vertebro-viscerálne vzťahy v spojitosti s PD. Súčasný pohľad na interocepciu. Terapia jaziev spojených s PD (len stručná zmienka s pozvánkou na kurz o ošetrení jaziev). Význam cirkulácie krvi a lymfy v terapii PD. Prezentácia Gracilis sy. Vyšetrenie a ošetrenie mäkkých tkanív v oblasti panvy z pohľadu lymfoterapeuta (vzťah k dysfunkcii PD). Lymfatické dýchanie (brušný a panvový sektor).
Diskusia

16:00-16:15 Prestávka
16:15 – 18:00

Pacient – demonštrácia ošetrenia PD na reálnom pacientovi.
Diskusia

DEŇ 3

9:00 – 15:00 Teoreticko-praktická časť kurzu

9:00 – 11:00 Vzťah posturálnej kontroly a svalov PD. Využitie PNF v liečbe PD. Posilňovanie svalov PD v súhre so svalmi dolných končatín a osového aparátu. Vplyv Barefoot obuvi na osový aparát.
Diskusia

11:00 – 11:15 Prestávka
11:15 – 12:15 Diastáza mm. recti abdominis (etiopatogenéza, diagnostika, terapia).
12:15 – 12:30 Prestávka
12:30 – 14:00

Biosystém človeka z pohľadu biokybernetiky. Vyšetrenie bioenergetického systému človeka vo vzťahu k dysfunkcii PD. PD v homosystéme nohy. Reflexná zónová terapia nohy v súvislosti s liečbou PD. Komplexný pohľad na liečbu PD – zhrnutie.

Diskusia

14:00 – 14:15 Prestávka

14:15-15:00 Ukončenie kurz

 

Celostný prístup v terapii  jaziev

(z pohľadu Integračnej fyzioterapie)

Lektori: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., Mgr. Michaela Scholasterová, Jaroslav Suchan – lektor tapingu

Dátum: 14.06. 2024 – 16.06.2024

Miesto konania: Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Jána Milca 3775/64, Žilina, 010 01

Počet kreditov: upresníme, bude požiadané

Určené pre: fyzioterapeutov, lekárov a ďalších zdravotníkov

Rozsah: 20 hodín

Cena:  340 €/osoba , cena zahŕňa občerstvenie počas kurzu 

Stravu a ubytovanie si hradí účastník individuálne

Odborné pripomienky: michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz 

Organizačné pokyny: info@fyzioterapiafunaction.sk 

Tel: +421 907 512 390

Anotácia:

Inovatívny teoreticko-praktický kurz si kladie za cieľ zoznámiť svojich účastníkov s vybranými funkčnými prístupmi v terapii jaziev z pohľadu „Integračnej fyzioterapie“. Na podklade súčasných poznatkov z oblasti neurovedy a biomechaniky je podané vysvetlenie podstaty vzniku aktívnej jazvy a zároveň sú poskytnuté informácie o nezdravých adaptačných mechanizmoch biosystému človeka vyvolaných patologickou aferenciou z oblasti, kde se aktívna jazva manifestovala (vrátane psychosomatickej väzby). V priebehu seminára sú vysvetlené pojmy interocepcia, aktivita/pasivita jazvy alebo opätovná aktivácia starej jazvy. Praktická časť kurzu ponúka rôzne pohľady na jazvu ako v rámci diagnostiky, tak aj pri stanovení terapeutického plánu (pohľad času, lokality, hĺbky, iradiácie/stagnácie).

Cieľom kurzu je ukázať možnosti vyšetrenia a terapie jazvy fyzioterapeutom s využitím dostupných a legislatívne použiteľných techník, ktoré fyzioterapeut môže vo svojej praxi bezpečne aplikovať. Sú to napríklad techniky: ošetrenie mäkkých tkanív, manuálna lymfodrenáž, nácvik lymfatického dýchania, špecifický taping, aplikácia komplexných pohybov s cieľom integrácie časti tela s jazvou späť do fyziologických pohybových programov, autogénny tréning, špecifická audio-frekvenčná terapia. Informatívne sú spomenuté i vybrané prostriedky fyzikálnej terapie (napr. lokálna kryoterapia, vysokovýkonný laser).

Lektorský tím si kladie za cieľ upozorniť na nutnosť individuálneho, celostného prístupu k danému pacientovi a jeho jazve a zdôrazňuje skutočnosť, že jazva je aktívne neuroreceptívne tkanivo. Jej nezdravá aferentná signalizácia nezasahuje len fyzické telo a je teda veľmi efektívne realizovať jej liečbu v rámci multiodborovej spolupráce. Napríklad aj kolega so zameraním na neuropsychiatriu alebo výživový poradca má v celostnom prístupe svoje miesto.

Liečebné metódy zvolené pre tento kurz majú za úlohu ukázať fyzioterapeutom smer a možnosti ich pôsobenia v rámci liečby jaziev.

Garant kurzu: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

Priekopníčka Integračnej fyzioterapie, fyzioterapeutka a pedagóg

PhDr. Michaela Prokešová, PhD., fyzioterapeutka, klinická špecialistka na problematiku porúch panvového dna, funkčných porúch pohybového systému, jaziev a opuchov, špecialistka na problematiku cievnej mozgovej príhody z pohľadu rehabilitácie, pedagóg pregraduálnej a postgraduálnej prípravy fyzioterapeutov.

Vyštudovala v roku 1998 fyzioterapiu na FTVS UK Praha,  študijný odbor Funkčné poruchy pohybového systému. Vo svojej výskumnej činnosti sa okrem iného rozsiahle venovala problematike porúch panvového dna, ženskej a mužskej neplodnosti funkčnej etiológie, diagnostike a terapii funkčných porúch pohybového systému, terapii jaziev a opuchov. Organizuje a vedie kurzy Celostný prístup v terapii panvového dna, kurz Celostný prístup v terapii jaziev a kurz PNF (Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia). 

 Prihlásenie na kurz: Celostný prístup v terapii jaziev


DEŇ 1

08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov

09:00 – 18:00 Teoreticko-praktická časť

09:00 – 11:00

Zahájenie kurzu – zoznámenie sa s cieľom a náplňou kurzu

Jazva – pohľad času, lokality, hĺbky, iradiácie/stagnácie (diagnostika a stanovenie terapeutického plánu)

Poruchy interocepcie a senzo-motorických funkcií z pohľadu integračnej fyzioterapie

Neurologické vyšetrenie vo vzťahu k detekcii aktívnej jazvy

Diskusia

11:00 – 11:15 Prestávka

11:15 – 13:15

Diferenciálno- diagnostický proces v rámci problematiky jaziev z pohľadu funkčnej patológie pohybového systému.

Ošetrenie jazvy/adhézie z pohľadu manuálnej medicíny

Diskusia

13:15 – 14:15 Obed

14:15 – 14:45

Kazuistika 1- Prezentácia stp. parciálnej mastektómii, stp. parciálnej resekcii jazyka.

Morfo- funkčné adaptačné procesy v tkanive v oblasti jazvy

Diskusia

14:45 – 15:45

Liečba aktívnej jazvy na metafyzickej úrovni.

Techniky majúce vplyv na limbický systém/ pracujúci s autosugesciou (Jacobsonová progresívna svalová relaxácia, autogénny tréning)

Diskusia

15:45 – 16:00 Prestávka

16:00 – 18:00

Pacient – demonštrácia ošetrenia zjazvených tkanív na reálnom pacientovi

Diskusia

DEŇ 2

9:00 – 18:00 Teoreticko-praktická časť kurzu

9:00 –  10:00

Význam vyšetrenia a terapie cirkulácie krvi a lymfy v súvislosti s prítomnosťou aktívnej jazvy

Sekundárny lymfedém vo vzťahu k jazve

Diskusia

10:00 – 11:00

Lymfatický systém vo vzťahu k jazvám

11:00 – 11:15 Prestávka

11:15 – 13:00

Lymfatické dýchanie

Diskusia

13:00 – 14:00 Obed

14:00-14:45

Kazuistika – stp. strelnom poranení dolnej končatiny, stp. traumatickom poranení kolena pri športe

Interorecepcia a psychosomatická väzba jazvy

Audio – frekvenčná terapia

Slobodný vedomý tanec

Diskusia

14:45 – 15:00 Prestávka

15:00-18:00

Využitie tapingu k ošetreniu jaziev a adhézií

Terapia farbami

Diskusia

Využitie lymfotapingu – prax

Využitie crosstapingu – prax

Diskusia

DEŇ 3

9:00-16:00 Teoreticko-praktická časť kurzu

9:00-10:30

Zhrnutie využitia tapingu

Práca v skupine

Kazuistiky

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:45

Porucha posturálnej kontroly vo vzťahu k manifestácii aktívnej jazvy

Prezentácia „Aktívna jazva po cisárskom reze“

Sekundárna funkčná skolióza a aktívna jazva či pooperačná adhézia

Základné typy funkčne podmieneného svalového hypertonusu

Viscero-vertebrálne a vertebro- viscerálne vzťahy v spojitosti s aktívnou jazvou

Využitie PNF v liečbe porúch posturálnej kontroly – „Mat activities“

Diskusia

12:45-13:30 Prestávka

13:30 – 14:45

Zber a interpretácia informácii v biosystéme pohybového aparátu

Vyšetrenie a ošetrenie jazvy z pohľadu Informačných technológii

Využitie lokálnej kryoterapie a vysokovýkonného laseru v terapii jaziev

Diskusia

14:45 – 15:00 Prestávka

15:00 – 16:00

Celostný prístup k ošetreniu jaziev – zhrnutie

Ukončenie kurzu

Doplňujúce informácie

Harmonogram kurzu je predbežný, garant kurzu si vyhradzuje právo upraviť ho podľa aktuálnych podmienok napr. únava participantov, vhodnosť výmeny praktickej časti za teoretickú a pod..

Časový plán kurzu je založený na predpoklade, že účastníci kurzu disponujú znalosťami anatómie a fyziológie mäkkých tkanív, lymfatického systému, obehovej sústavy, základného neurologického vyšetrenia a základov vyšetrenia a terapie mäkkých tkanív pohybového systému aspoň v rozsahu pregraduálneho štúdia fyzioterapie. Vzhľadom k časovým možnostiam nie je možné venovať pozornosť výkladu týchto základov.

Odporúčané publikácie:

– články garanta kurzu z časopisu Umění fyzioterapie č. 3, 5, 11 a 12.

– výukové videá so zameraním na fyzikálne neurologické vyšetrenie

vypracované garantom kurzu:

Na kurz si so sebou prineste:

– pohodlné oblečenie, prezuvky, písacie potreby, blok, nožnice na taping

Na mieste je možné zakúpiť: kineziotape aj crosstape v závere kurzu

V cene kurzu je: kineziotape, crosstape, občerstvenie.

Bližšie informácie o integračnej fyzioterapii nájdete na:

https://www.integracnifyzioterapie.cz/vzdelavaci-akce

Navštívte nás
Zavolajte nám
Napíšte nám
Jána Milca 3775/64
010 01 Žilina
 
Tel. kontakt:
+ 421 907 512 390
info@fyzioterapiafunaction.sk
www.fyzioterapiafunaction.sk