Celostný prístup v terapii  panvového dna

Kurz úspešne ukončený, nový termín 2025 zverejníme čoskoro

Celostný prístup v terapii  panvového dna z pohľadu Integračnej fyzioterapie

Lektori: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., Mgr. Michaela Scholasterová

Dátum: kurz ukončený

Miesto konania: Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Jána Milca 3775/64, Žilina, 010 01

Počet kreditov SKF: 20,5

Určené pre: fyzioterapeutov, lekárov a ďalších zdravotníkov, ktorí už majú predchádzajúce skúsenosti s ochoreniami manifestujúcimi sa v oblasti panvového dna

Rozsah: 20,5 hodín

Cena: 340 €/osoba , cena zahŕňa občerstvenie počas kurzu 

Stravu a ubytovanie si hradí účastník individuálne

Odborné pripomienky: michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz 

Organizačné pokyny: info@fyzioterapiafunaction.sk

Tel: +421 907 512 390

Anotácia

Cieľom kurzu je zoznámenie medicínskych odborníkov s aktuálnymi trendmi v diagnostike a konzervatívnej liečbe dysfunkcie panvového dna z pohľadu fyzioterapeuta v priamej nadväznosti na súčasné znalosti v neurovedách. Náplň kurzu udáva smerovanie na stanovenie liečebného plánu pre pacientov oboch pohlaví. V kurze je vítaná prítomnosť dvojice fyzioterapeut – lekár, ktorí sú z jedného pracoviska. Vďaka tejto „väzbe“ v priebehu kurzu často dochádza k nadviazaniu efektívnej medziodborovej komunikácie v prospech pacientov trpiacich poruchou panvového dna rôznej etiológie.

Teoreticko-praktický kurz prináša súčasné poznatky  neurovedy s interpretáciou informácií v zmysle využiteľnosti rôznych fyzioterapeutických konceptov, metód a postupov na poli medicínskych odborov akými sú napr.: rehabilitačná a fyzikálna medicína, chirurgia, gastroenterológia, onkológia, urológia, urogynekológia, traumatológia, ortopédia, psychosomatická a reprodukčná medicína.

Teoretická časť zahŕňa informácie o najčastejších diagnózach, s ktorými sa fyzioterapeut môže stretnúť pri riešení problematiky panvového dna (napr. inkontinencia, neplodnosť, sexuálne problémy, panvové bolesti, lymfedém). V praktickej časti sa účastníci kurzu zoznámia so špecifickým nálezom klinického vyšetrenia pri dysfunkcii panvového dna a vybranými terapeutickými konceptmi/metódami vhodnými na liečbu zmieňovanej problematiky. Voľba liečebných konceptov/metód pre tento kurz si kladie za úlohu, na podklade vysvetlenia ich neurofyziologickej podstaty, ukázať terapeutom a lekárom smer a možnosti ich pôsobenia pri liečbe PD.

Lektorka kurzu sa riadi heslom docenta Véleho. „Terapeut ani lékař  nemá být v zajetí jedné metódy a měl by umět poskytnout tzv. personifikovanou medicínu.“

Lektor/Odborný garant: PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Fyzioterapeutka, klinická špecialistka na problematiku porúch panvového dna, funkčných porúch pohybového systému, jaziev a opuchov, špecialistka na problematiku cievnej mozgovej príhody z pohľadu rehabilitácie, pedagóg. Vyštudovala v roku 1998 fyzioterapiu na FTVS UK Praha,  študijný odbor Funkčné poruchy pohybového systému. Vo svojej výskumnej činnosti sa okrem iného rozsiahle venovala problematike porúch panvového dna, ženskej a mužskej neplodnosti funkčnej etiológie, diagnostike a terapii funkčných porúch pohybového systému. Absolvovala kurz Liečby funkčnej ženskej sterility podľa Mojžíšovej a od tej doby sa zaoberá problematikou funkčných porúch motoriky viazaných na poruchy funkcie urogynekologického systému, ktorú v danom kurze momentálne aj aktívne prednáša.

Tiež vo svojej práci využíva poznatky z kurzov PNF, ktorého je aj odbornou garantkou.  Pravidelne  sa zúčastňuje na konferenciách usporiadaných Českou urogynekologickou spoločnosťou a vyučuje kurzy v CKP Sámova a tiež ako externý pedagóg na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva odbor fyzioterapia.

Program

DEŇ 1

8:30 – 9:00    Prezentácia účastníkov/ registrácia
9:00 – 18:00  Teoreticko praktická časť kurzu
9:00 – 11:000   Zahájenie kurzu.

Základné funkcie svalov panvového dna (PD). Základné neurologické vyšetrenie vo vzťahu k dysfunkci PD (teória  i prax). Diskusia

11:00 – 11:15 Prestávka
11:15 – 13:15

Základné typy funkčne podmieneného svalového hypertonusu (SHT) – diagnostika a terapia. Svaly PD vo vzťahu k limbickému systému (SHT1-Schultzov autogénny tréning, Progresívna svalová relaxácia podľa Jacobsona, využitie poznatkov neurovedy v stimulácii CNS, meditácia). Diskusia

13:15 – 14:15 Obed
14:15 – 16:15

Vyšetrenie pohybového aparátu vo vzťahu k dysfunkcii PD (SHT2,3,4,5) Diskusia

16:15 – 16:30 Prestávka
16:30 – 18:00 

Descensus a prolaps panvových orgánov. Inkontinencia moču. Psychogénne poruchy mikcie. Svaly PD a defekácia. Využitie popôrodného/ rektálneho vankúša. Využitie tehotenského vankúša a aniballu.
Diskusia

DEŇ 2

9:00 – 18:00 Teoreticko praktická časť kurzu 9:00 – 13:00

Podstata vyšetrenia a ošetrenia PD podľa Mojžíšovej. Praktické skúsenosti pri vyšetrení a terapii svalov PD per rectum vs per vaginam. Využitie metódy Mojžíšovej v liečbe dysfunkcie PD( informatívne).
Diskusia

13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 16:00

Význam enterického neuronálneho systému (ENS) v biosystéme človeka. Viscero-vertebrálne a vertebro-viscerálne vzťahy v spojitosti s PD. Súčasný pohľad na interocepciu. Terapia jaziev spojených s PD (len stručná zmienka s pozvánkou na kurz o ošetrení jaziev). Význam cirkulácie krvi a lymfy v terapii PD. Prezentácia Gracilis sy. Vyšetrenie a ošetrenie mäkkých tkanív v oblasti panvy z pohľadu lymfoterapeuta (vzťah k dysfunkcii PD). Lymfatické dýchanie (brušný a panvový sektor).
Diskusia

16:00 – 16:15 Prestávka
16:15 – 18:00

Pacient – demonštrácia ošetrenia PD na reálnom pacientovi.
Diskusia

DEŇ 3

9:00 – 15:00 Teoreticko-praktická časť kurzu 9:00 – 11:00 Vzťah posturálnej kontroly a svalov PD. Využitie PNF v liečbe PD. Posilňovanie svalov PD v súhre so svalmi dolných končatín a osového aparátu. Vplyv Barefoot obuvi na osový aparát.
Diskusia

11:00 – 11:15 Prestávka
11:15 – 12:15 Diastáza mm. recti abdominis (etiopatogenéza, diagnostika, terapia).
12:15 – 12:30 Prestávka
12:30 – 14:00

Biosystém človeka z pohľadu biokybernetiky. Vyšetrenie bioenergetického systému človeka vo vzťahu k dysfunkcii PD. PD v homosystéme nohy. Reflexná zónová terapia nohy v súvislosti s liečbou PD. Komplexný pohľad na liečbu PD – zhrnutie. Diskusia

14:00 – 14:15 Prestávka 14:15 – 15:00 Ukončenie kurzu

Registrácia

Similar Posts